Verksamhetsberättelse 2000

Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU, får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2000.

Föreningens verksamhet rörde liksom tidigare år arrangemang av studiedagar, diskussioner och föredrag om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen och att befordra ett internationellt informationsutbyte inom ämnesområdet. Det sistnämnda har främst skett genom organisationen ALAI, Association Litteraire et Artistique Internationale, till vilken föreningen är ansluten såsom en av dess nationella medlemsgrupper.

I juni arrangerades i Stockholm ALAI:s Studiedagar med de Nordiska upphovsrättsföreningarna som huvudmän och med SFU som ansvarig för alla praktiska arrangemang. Totalt deltog över 260 deltagare exkl. medföljande. Arrangemangen samt tryckning och utgivning av konferensdokumentation finansierades av deltagaravgifter och av generösa bidrag från SFU:s medlemmar. För konferensen upprättades en webbplats, alai2000.org, där bl a alla föredrag finns tillgängliga. Konferensdokumentationen utges även i tryckt form under 2001.

Temat för studiedagarna var "Copyright, Related Rights and Media convergence in the digital context". Konferensen invigdes av kulturminister Marita Ulvskog och öppningsanföranden hölls av ALAI:s ordförande prof. Victor Nabhan, Salah Abada, UNESCO och av SFU:s ordförande prof. Jan Rosén.

Under konferensen behandlades följande programpunkter: "Facts and functions of the new media situation", The influence of economical, moral and the informational considerations upon the notion ot the protected work", Exploitation and liability" samt "Licensing and new network mass uses". Som ordförande för respektive programpunkt medverkade Henry Olsson, Mogens Koktvedgaard, Astri Lund och Jukka Liedes. Som talare medverkade Shira Perlmutter, Jon Bing, Peter Seipel, Thomas Dreier, Marie-Christine Janssens, Per-Jonas Nordell, André Lucas, Bernt Hugenholtz, John Adams, Peter Schönning, Marshall Leaffer och Mikiko Sawanishi. "Concluding remarks" av Gunnar Karnell avslutade studiedagarna. I samband med konferensen avhölls ALAI:s General Assembly 2000.

Föreningens årsmöte hölls den 9 maj i Handelshögskolans lokaler. Årsmötet avslutades med aktuell information från hovrättslagman Henry Olsson, Justitiedepartementet, om den senaste utvecklingen kring arbetet med direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.

Ett extra föreningsmöte hölls den 19 oktober med anledning av ett förslag att bilda den ideella föreningen Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR). Mötet beslöt ge styrelsen mandat att låta SFU inträda som medlem i den föreslagna föreningen eller att utreda och medverka till bildande av en alternativ associationsform för NIR. Vid föreningsmötet hölls föredrag av ämnesrådet Christine Lager, Justitiedepartementet, och av advokat Lars Perhard, Advokatfirman Cederquist, om upphovsrätten på nätet. I föredragen och i efterföljande debatt behandlades bl a elektronisk handel och upphovsrätt, E-handelsdirektivets betydelse för rättsinnehavare samt ansvarsfrågor, tillämpningar och praxis.

Föreningen anordnade en studiedag den 4 december på temat "Europas nya upphovsrätt". I studiedagen medverkade följande föredragshållare: professor Jan Rosén, ämnesråd Christine Lager, Legal Adviser Patric Gruter (IFPI, Bryssel), jurist Magnus Mårtensson, verkställande direktör Hans Lindström, hovrättsassessor Lena Klintefall-Råssjö, chefsjurist Martin Altenhammar och jurist Lars Henriksson.

Föreningens styrelse höll protokollförda möten den 1 februari, 9 maj och den 19 oktober.

Föreningen hade vid årsskiftet 2000/01 241 betalande medlemmar och 27 stödjande medlemmar.

Föreningens styrelse har följande sammansättning. Ordförande professor Jan Rosén, vice ordförande hovrättslagman Henry Olsson och de ordinarie ledamöterna bolagsjurist Walo von Greyerz, verkställande direktör Gunnar Petri, professor Gunnar Karnell, vice verkställande direktör Kenth Muldin (sekreterare och kassör), förlagsdirektör Stephan Carlsson, f d verkställande direktör Yngve Åkerberg, advokat Kerstin Calissendorff samt suppleanten bolagsjurist Helene Hillerström-Miksche.

Aktuellt


Föreningen arrangerar ett kvällsmöte onsdagen den 12 oktober från kl. 18:00 på Nalen, lokal Pelarsalen (tidigare Stacken), på temat närstående rättigheter. Föreningens ordförande Jan Rosén håller inledningsanförande mot bakgrund av intryck från årets ALAI-kongress i Estoril, som hade närstående rättigheter som tema. Mer information och registrering (senast den 6 oktober) via denna länk.


Föreningens årliga studiedag (heldag) äger rum den 28 november på World Trade Center (Klarabergsviadukten 70, Stockholm). Mer information, program och formulär för anmälan görs tillgängligt under hösten.


Som tidigare meddelats äger årets ALAI-kongress rum 15-16 september i Estoril (Portugal). Mer information, program och formulär för anmälan finns via denna länk. Så kallad "early bird" (rabatterat pris) gäller fram till den 30 juni.


Det XVIII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet äger rum i Kristiansand i Norge mellan 31 augusti och 2 september. För mer information och anmälan, se denna länk. Ny, uppdaterad, sista anmälningsdag är 27 juni.


Föreningens traditionsenliga våravslutning äger rum tisdagen den 7 juni från kl. 15 på Hotel Skeppsholmen. Mer information, program och möjlighet att anmäla sig finns via denna länk.

Tidigare nyheter >>