XII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet – Information

Startsida | Information | Program | Nyheter


Bakgrund

De nordiska upphovsrättssymposierna återgår på en överenskommelse mellan de fem nordiska upphovsrättsföreningarna och som sedan år 1975 inneburit att konferenser hållits åtminstone vart tredje år och att värdskapet successivt burits av de olika föreningarna enligt en viss ordning. Det kraftigt stigande intresset för upphovsrätten och dess accelererade betydelse i samhället har medfört att symposierna sedermera kommit att hållas med tvåårsintervall. Det nordiska meningsutbytet har visat sig synnerligen betydelsefullt på detta rättsområde som eljest präglas av närmast globala intresseanspråk eller bred regional positionering, såsom inom den europeiska gemenskapen.

Symposierna anordnas som delegerademöten och samlar därmed den högsta kompetensen som står att finna inom Norden på detta rättsområde. Representanter framträder här för alla former av skapande litterär eller konstnärlig verksamhet, liksom för alla slag av upphovsrättsligt orienterad näringsverksamhet, såsom film, radio, television, fonogram, press, förlag, industridesign, telekommunikation och software.

Symposiets uppläggning

Årets symposium inleds med en välkomstmottagning jämte buffémiddag klockan 18.00 söndagen den 8 maj i Spegelsalen, Hasselbacken. Registrering kan ske från klockan 16.00 samma dag.

Arbetsprogrammet börjar måndagen den 9 maj klockan 09.30 (registrering från klockan 08.30) och avslutas med en gemensam lunch onsdagen den 11 mars klockan 11.30.

Under symposiet behandlas åtskilliga ämnen, vilka samlats under fem övergripande teman. Särskilt förberedda experter kommer att vara inledare till de olika ämnena, men utrymme skall ges för en fri och öppen diskussion som inbegriper alla deltagare. Var och en av de fem sessionerna hålls under ordförandeskap av ordföranden i någon av de fem nordiska systerföreningarna. Som konferensspråk förekommer de skandinaviska språken.

Symposiets teman är de följande:

 • Upphovsrättens reformering – den senaste utvecklingen sedd i ljuset av förverkligandet av infosocdirektivet
 • Upphovsrätten i ett förmögenhetsrättsligt normsystem. Fokus läggs främst på upphovsrättslig avtalsreglering och behovet av lagreglering
 • Upphovsrätt och ekonomi. Här behandlas två skilda fenomen, nämligen dels upphovsrätten ur ett rättsekonomiskt perspektiv och dels spörsmål om skadestånd och ersättning
 • Rättsskydd bortom upphovsrätten. Också här förekommer två skilda huvudspår, nämligen dels till belysning av nyheterna inom databasskyddet och dels radio- och tv-företags sändningsrättigheter
 • Nordisk upphovsrätt i världen. Inom ramen för det avslutande temat prövas förutsättningarna för att upprätthålla nationella egenheter hos det upphovsrättsliga skyddet i en rättsutveckling som karaktäriseras av internationella beroendeförhållanden
Kvällsprogram

Måndagen den 9 maj klockan 17.30 ges reception jämte buffé samt visning av konstsamlingarna på Nedre Manilla, Djurgårdsvägen 232, Djurgården. Bussar avgår från Hasselbacken ca klockan 17.00.

Tisdagen den 10 maj klockan 18.30 inbjuds deltagarna till middag på Aquaria Vattenmuseum, Falkenbergsgatan 2, Djurgården (i närheten av Hasselbacken).

Hotell och konferenslokal

Skandic Hasselbacken på Djurgården

http://www.scandic-hotels.se/hasselbacken

Telefon: +46 (0)8 517 343 00

Hazeliusbacken 20

Stockholm

Ytterligare information

Praktiska frågor kring symposiet kan besvaras av konferenssekreteraren Liselott Söderlund (info@upphovsrattsforeningen.se).

Frågor kring programinnehållet kan även besvaras av föreningens sekreterare Daniel Westman (daniel.westman@juridicum.su.se).

  Aktuellt


  Som tidigare meddelats äger årets ALAI-kongress rum 15-16 september i Estoril (Portugal). Mer information, program och formulär för anmälan finns via denna länk. Så kallad "early bird" (rabatterat pris) gäller fram till den 30 juni.


  Det XVIII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet äger rum i Kristiansand i Norge mellan 31 augusti och 2 september. För mer information och anmälan, se denna länk. Ny, uppdaterad, sista anmälningsdag är 27 juni.


  Föreningens traditionsenliga våravslutning äger rum tisdagen den 7 juni från kl. 15 på Hotel Skeppsholmen. Mer information, program och möjlighet att anmäla sig finns via denna länk.


  Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet arrangerar ett seminarium den 2 juni om artikel 17 i DSM-direktivet m.m. För mer information och anmälan, se denna länk.


  Föreningen arrangerar ett webbinarium den 26 april kl. 17-18 med anledning av att EU-domstolen samma dag meddelar dom i det uppmärksammade målet C-401/19 (Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd). Målet rör talan om ogiltigförklarande av artiklarna 17.4 b och 17.4 c i direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Vid webbinariet diskuteras domen och dess konsekvenser, bl.a. för (det ännu pågående) genomförandet av direktivet med svensk rätt. Webbinariet genomförs på engelska och endast via Zoom.

  Deltagande i seminariet är gratis. Programmet uppdateras. Föranmälan krävs och sker via denna länk

  Tidigare nyheter >>